Bedrijfsnaam: Alblasfotografie//Adinda Alblas
Postadres & vestigingsadres: Ferdinand Bolstraat 11, 6717 PD Ede
Telefoon: +31634242860
E-mailadres: alblasfotografie@gmail.com
Website: www.alblasfotografie.com


Alblasfotografie is als volgt te bereiken:

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 

Faillissement/surseance

17.

16.1. Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nederland.
16.3. De Fotograaf heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzingen. Wijzigingen treden in werking 1 maand na het bekend maken ervan aan Wederpartij. Indien Wederpartij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze het recht de Opdrachtovereenkomst en al hetgeen deze Algemene Voorwaarden op toepasselijk is met een opzegtermijn van 1 maand te beëindigen.

Rechts- en forumkeuze

16.

15.1. De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
15.2. De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprak is van grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of door haar ingeschakelde persoon.
15.3. De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijke uitgekeerde somma.
15.4. Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Aansprakelijkheid en recht van derden

15.

14.1. De naam van de Fotograaf (Alblasfotografie) dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografische werk in de publicatie te worden opgenomen. Deze plicht tot naamsvermelding geldt tevens voor het gebruik in de privésfeer en bij verkregen licenties tot gebruik van het werk, tenzij in deze licentie expliciet anders is vermeld.
14.2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf in acht (conform artikel 25 lid 1 sub c en D Aw).
14.3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overig gelden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

14.

13.1. Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen of toegestaan, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
13.2. Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoedingen van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Inbreuk op auteursrecht

13.

12.1. Toestemming voor publicatie of verveelvoudiging door de Wederpartij van een Fotografisch werk wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van en licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven.
12.2. De Wederpartij geeft de Fotograaf toestemming om Fotografische werken voor promotiedoeleinde (social media, blogs, brochures, beursmateriaal) te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze toestemming kan door de Wederpartij schriftelijk worden ingetrokken indien hij hiervoor een redelijk belang heeft en dit vóór het gebruik door de Fotograaf geschiedt.

Licentie

12.

11.1. Het auteursrecht op de Fotografische werken berust ten alle tijden bij de Fotograaf en zal niet worden overgedragen.
11.2. De Fotografische werken mogen door de Wederpartij slechts worden gebruikt binnen de privésfeer en op social media worden gedeeld in de beperkte kring van familie en vrienden, waarbij er verwezen wordt naar de Fotograaf.
11.3. Het is niet toegestaan om de Fotografische werken te publiceren (ook niet op social media) met een andere bewerking dan de bewerking van de Fotograaf zelf.

Auteursrecht

11.

10.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering van de Fotografische werken, schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld.
10.2. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
10.3. Het schriftelijk mededelen van een klacht ontslaat de Wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Fotograaf.

Klachten

10.

9.1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van haar verplichten als gevolg van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet is staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.
9.3. Ingeval van overmacht kunnen de verplichten van de Fotograaf, in overleg met de Wederpartij, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.
9.4. Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te facturen en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

Overmacht

9.

8.1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft de Fotograaf de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotograaf maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de Wederpartij. Fotograaf zal indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl fotograaf, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
8.2. Fotograaf heeft het recht zich in geval van onvoorziene omstandigheden door een derde te laten vervangen. 
8.3. Annulering van een Opdrachtovereenkomst door de Wederpartij voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. De Fotograaf heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een shoot, anders dan een bruiloftsreportage:
Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor de geplande shoot kan de shoot eenmalig kosteloos worden verzet,
waarbij de datum wordt voorgesteld door de fotograaf; indien er geen nieuwe datum overeengekomen
wordt of de shoot binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt verzet wordt 75% van het geoffreerde
bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering van een Opdrachtovereenkomst door de Wederpartij voor een bruiloftsreportage worden de volgende annuleringsvoorwaarden gehanteerd, waarbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor restitutie in aanmerking komt:
Bij annulering tussen 5 kalendermaanden en 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 50% van het
geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 kalendermaand voor de bruiloft wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht.Wijzigingen en annulering

8.

7.1. De Fotografische werken zullen binnen de afgesproken termijn worden geleverd op een usb-stick of via elektronische weg aan de Wederpartij in JPEG-formaat.
7.2. De Fotograaf heeft het recht de Fotografische werken naar eigen invullen te bewerken en de originele Fotografische werken zullen niet aan de Wederpartij worden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.3. Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending risico van de Wederpartij.
7.4. In een situatie van overmacht, waaronder uitdrukkelijk ook wordt verstaan een langere levertermijn van derden jegens de Fotograaf, kan de termijnen van artikel 8.1 in overleg tussen de Fotograaf en de Wederpartij worden verlengd.
7.5. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
7.6. De Fotograaf is pas gehouden over te gaan tot levering wanneer de volledige betaling door de Wederpartij is verricht.


Levering

7.

6.1. De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk ander is vermeld.
6.2. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren dan wel op verzoek van der Wederpartij, zal de Wederpartij deze kosten en/of dit meerwerk aan de Fotograaf verschuldigd zijn.
6.3. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 7.2. bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Tevens houdt de Fotograaf zich het recht voor zonder nadere aankondiging de inningsbevoegdheid aan een incassobureau over te dragen.
6.4. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze te kort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
6.5. Indien de parkeerkosten niet in de Opdrachtovereenkomst is afgesproken wordt er achteraf een factuur met de gemaakte kosten gestuurd die betaald dient te worden door de Wederpartij.

Factuur

6.

5.1. Wanneer de Opdrachtovereenkomst tot stand is gekomen kan de Fotograaf een aanbetaling vragen te hoogte van een nader overeen te komen bedrag, welke binnen een termijn van 2 weken dient te worden voldaan.
5.2. Indien deze betaling, om welke reden dan ook, door de Wederpartij niet (tijdig) wordt verricht, behoudt de Fotograaf zich het recht voor haar prestaties op te schorten, zelfs indien dit leidt tot het niet meer na kunnen komen van de verplichtingen.
5.3. Indien de Opdrachtovereenkomst, om welke reden dan ook, eerder dan oorspronkelijk door partijen beoogd wordt beëindigd heeft de Wederpartij geen recht op teruggave van de aanbetalingssom, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de Fotograaf dient te komen.

Aanbetaling

5.

4.1. Een Opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding dient schriftelijk te geschieden en mag dus ook per e-mail.
4.2. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een Opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omgeschreven naar eigen technisch en creatie inzicht uit te voeren.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de Opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en collega-fotografen.
4.4. Wijzigingen in de opdracht door Wederpartij om welke reden en in welke fase van de totstandkoming of uitvoering van de Opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
4.5. Annulering van de Opdrachtovereenkomst of een hieruit voortvloeiende verbintenis kan slechts schriftelijk.
4.6. Wanneer het maken van de Fotografische werken door een oorzaak redelijkerwijs voor rekening van de Wederpartij komt niet mogelijk is of onevenredig buiten de afgesproken Opdrachtovereenkomst treedt, heeft de Wederpartij geen recht op een vervangende afspraak zonder dat hiervoor een vergoeding in rekening wordt gebracht.

Overeenkomst

4.

3.1. Offertes zijn geheel verblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2. Het aanbod tot aangaan van een Opdrachtovereenkomst middels een offerte vervalt na 14 dagen van rechtswege. Hierna kunnen aan deze offerte geen rechten worden ontleed.
3.3. Alle op de offerte genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Offerte

3.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en beloften tussen een Fotograaf en een Wederpartij, zoals offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Toepassing

2.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Beelddrager: de drager waarop een Fotografische werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals afdruk, of usb stick.
Fotograaf: Adinda Alblas // Alblasfotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Fotografische werk (artikel 10 lid 1 sub 9Aw): fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of werken die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.
Gebruik: van het werk gebruik maken door het te verveelvoudigen, te publiceren of het te bewerken.
Opdrachtovereenkomst: overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verplicht om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
Wederpartij: de partij die deze algemene voorwaarden aangeboden krijgt van de Fotograaf.

Definities

1.

Algemene
voorwaarden